Mr. Sagar Adani visits Akshar 100 MW site at Telangana